Back

Project Info

1
/
0

HOCA — Hong Kong Contemporary Art Foundation — Tomokazu Matsuyama "Oh Magic Night" Book — 2016


Solo exhibition by — Tomokazu Matsuyama

Artwork Production — Seungjin Lee, Shuto Okayasu, Miko Uno, Akinobu Tsukamoto, Mayumi Nakao, Koji Yamaguchi, Tsukasa Kanawa, Yoshiaki Miura, Takashi Sasaki, Hidetaka Miyadate, Okada Mitsuyo and Saki Ogushi

Design — Solid Dogma

Contacts

Avenida 24 de Julho, 4, 5º Esq

1200-480 Lisboa

info@solidogma.comPedro Pires — 912 010 234