Back

Project Info

1
/
0

HOCA — Hong Kong Contemporary Art Foundation — Tomokazu Matsuyama exhibition "Oh Magic Night" — 2017


Solo exhibition by — Tomokazu Matsuyama

Artwork Production — Seungjin Lee, Shuto Okayasu, Miko Uno, Akinobu Tsukamoto, Mayumi Nakao, Koji Yamaguchi, Tsukasa Kanawa, Yoshiaki Miura, Takashi Sasaki, Hidetaka Miyadate, Okada Mitsuyo and Saki Ogushi.

Related Projects

Contacts

Avenida 24 de Julho, 4, 5º Esq

1200-480 Lisboa

info@solidogma.comPedro Pires — 912 010 234